Condicions de reservaObjecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre CODORNIU S.A. )(en endavant “CODORNIU” i/o la Companyia) i Vè. (en endavant, el “Client”), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web visitascodorniu.com (en endavant, el “Lloc Web”) consistents en  reserves de visites i activitats de la Companyia (en endavant, els “Serveis”).

 

Exclusions

Queda prohibida la prestació dels Serveis a través del Lloc Web a menors de 18 anys que no vagin acompanyats d’un adult.

Així mateix, els serveis oferts per CODORNIU a través del Lloc Web que impliquin el consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació queden prohibits a menors de 18 anys.

 

Aceptació i proba d’acceptació

La contractació dels Serveis oferts per CODORNIU ha de realitzar-se a través de l’activació del botó RESERVAR que apareix al peu de pàgina de reserva dels Servis, i expressa l’acceptació total de les presents Condicions generals de Contractació amb anterioritat a la reserva dels Serveis, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se al clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de CODORNIU que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol servei ofert amb posterioritat per CODORNIU haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals de la Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

CODORNIU enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les Condicions Generals de Contractació, justificació de la contractació efectuada, en tots els seus terminis, a través de correu electrònic, o correu certificat amb acusament de recepció abans de que es compleixin 24 hores de la compra.

Així mateix, CODORNIU remetrà la reserva al Client a través dels mitjans electrònics aportats pel propi Client.

CODORNIU l’informa de que arxiva els documents electrònics en els que queden formalitzades les contractacions, a les quals el Client podrà accedir en qualsevol moment, sol·licitant-ho al Departament d’Atenció de Visites de CODORNIU.

En cas de que el Client cometés un error a l’hora d’enviar les dades podrà modificar-les al Departament d’atenció de Visites de CODORNIU.

 

Preus, Forma de Pagament, Condicions de visita i Cancelació de Reserva

4.1 Preus

Els preus aplicables a cada Servei són els indicats al Lloc Web en la data de contractació incloent tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de la oferta.

CODORNIU es reserva el dret a efectuar al Lloc Web, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els Serveis en funció del mercat.

 

4.2 Forma de pagament

L’adquisició dels Serveis se poden efectuar per qualsevol dels mitjans següents, a saber:

– Per mitjà de  la passarel·la de pagament de l’entitat “La Caixa”.

– Per transferència bancària: hauran d’enviar per correu electrònic (reservas@codorniu.com) el comprovant de la transferència.

Dades per realitzar la transferència bancària:

CAIXABANK
IBAN ES51 2100 8740 5602 0030 5683
BIC CAIXESBBXXX
Compte nº: 2100 8740 56 0200305683

Concepte: nom del contractant + data de la visita reservada + nº de reserva.
No s’accepten talons bancaris.

 

4.3 Condicions de visita

La visita començarà puntualment a l’hora concretada. Passats 10 minuts de l’hora d’inici, no serà possible afegir-se al grup.

Les visites hauran de reservar-se amb antelació donat el seu aforament limitat. En cas de presentar-se sense reserva se’ls podrà afegir a un visita en cas de que d’haver-hi places lliures.

S’organitzen visites especials per a persones amb mobilitat reduïda.

 

4.4 Cancel·lació de Reserva

CODORNIU ofereix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva reserva a través de la direcció de correu electrònic reservas@codorniu.com. En cas d’anul·lació de la visita, no se retornarà l’import cobrat.

No obstant, el Client podrà realitzar la visita un altre dia diferent a concretar amb al bodega i durant un període màxim de 2 mesos.

CODORNIU es reserva el dret de modificat unilateralment el contingut, recorregut, alterar al duració de la visita per causes raonables, tals com pluja, boira o altres condicions meteorològiques, bres, falta de subministrament elèctric, fallades mecàniques o informàtiques, etc.

En el cas de que CODORNIU cancel·lés la visita per causes imputables a la Companyia abans del seu inici, existirà el dret de reemborsament dels imports pagats.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: reservas@codorniu.com

 

Idioma

L’idioma en el qual se perfeccionarà el contracte entre CODORNIU i el Client català.

 

Responsabilitats de CODORNIU

CODORNIU garanteix la qualitat del Servei contractat a través del seu Lloc Web. Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixen als consumidors i usuaris. 

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar lloc a la cancel·lació dels Serveis contractats pel Client.

 

Responsabilitats del Client

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant la causació de perjudicis a CODORNIU producte de la incorrecció dels mateixos.

L’ incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals de Contractació podrà donar llor a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de CODORNIU sense necessitat de previ avís al Client i sense que això li doni dret a cap tipus d’indemnització.

 

Dades personals i comunicacions comercials

Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis del Lloc Web, les dades personals que el Client faciliti formaran part d’un fitxer titularitat de CODORNIU amb la finalitat de gestionar i atendre la seva sol·licitud, això com per a poder remetre la informació sobre els productes que elaborem i distribuïm, tant per mitjans postals com electrònics.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònics a la direcció reservas@codorniu.com o una carta dirigida a: CODORNIU, S.A., Edifici Alta 1, Av. Països Catalans, nº 38, 08950 Esplugues de Llobregat.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les creacions, marques, logotips, i qualsevol altre susceptible de protecció, continguts al Lloc Web de CODORNIU corresponen en exclusiva a CODORNIU o a tercers que han autoritzat la seva inclusió al Lloc Web. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de dites creacions, marques, logotips, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de CODORNIU o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual el Client pot accedir a través del Lloc Web, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole. CODORNIU no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions de tals drets que pugui cometre com a usuari.

 

Jurisdicció i Llei aplicable

En el supòsit de que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals de Contractació, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que dipsosi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).